Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Kontaktne informacije

  Razvojna agencija Sinergija

  Kranjčeva 3

  SI-9226 Moravske Toplice

  Pisarna / Office:

  Martjanci 36

  SI-9221 Martjanci

  Tel.: +386 (0)2 538 13 50

  Fax: +386 (0)2 538 13 55

  E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Regijska garancijska shema za Pomursko regijo (RGS Pomurje)

RGS Pomurje je regijska garancijska shema za področje statistične regije Pomurje, za katero sta Slovenski regionalno razvojni sklad (Sklad), kot prijavitelj in nosilec izvajanja regijske garancijske sheme ter Razvojna agencija Sinergija, kot na javnem razpisu izbrani izvajalec sheme za Pomursko regijo, 17.05.2017 sklenila Pogodbo o izvajanju regijske garancijske sheme na območju Pomurske regije.

Partnerji v projektu izvajanja RGS Pomurje so Slovenski regionalno razvojni sklad (Sklad), Razvojna agencija Sinergija (Izvajalec), poslovne banke ter sami podjetniki.

RGS Pomurje ima  odgovornosti, naloge, cilje in pravila delovanja.

Cilji Sklada, izvajalca ter upravičencev RGS Pomurje so:

 • pospeševanje razvoja malega in srednjega gospodarstva,
 • povečanje investicijske aktivnosti v regiji,
 • zmanjšanje stopnje brezposelnosti,
 • vzpostavitev možnosti za prestrukturiranje regijskega gospodarstva,
 • olajšanje dostopa mikro, malim in srednje velikim podjetjem do posojil z zmanjšanjem obrestnih stroškov in bančnih zahtev za zavarovanje posojil, idr.


RGS Pomurje bo cilje dosegla z dajanjem garancij Sklada za zavarovanje ugodnih bančnih posojil.

Za izvajanje RGS Pomurje zagotavlja Sklad sredstva do višine 1.200.000,00 EUR. Sredstva RGS upravlja Sklad.

RGS Pomurje spodbuja razvoj malega gospodarstva z zagotavljanjem 50-80 % poroštev za bančne kredite. Kriteriji za določitev odstotka poroštvenega potenciala se določijo s posameznim razpisom.

Delovanje RGS Pomurje nadzirata Nadzorni svet Razvojne agencije Sinergija d.o.o. in Sklad, skladno s Pravilnikom o delovanju regijskih garancijskih shem. RGS Pomurje navzven zastopa direktor Razvojne agencije Sinergija d.o.o.

Čas trajanja RGS Pomurje je skupno največ 10 let (od podpisa pogodbe med Skladom in izvajalcem), po posamezni garanciji največ 8 let, obrestna mera je lahko različna glede na poslovno politiko banke in je s pogodbo omejena navzgor. Možen je moratorij za največ 12 mesecev, ki se všteva v čas skupne dobe vračanja posojil.  

Garancije se odobrava do zaključka tretjega leta od prve vzpostavitve RGS (tri leta po podpisu pogodbe med izvajalcem in Skladom). Izvajalec RGS spremlja poslovanje upravičencev RGS Pomurje, odplačevanje posojil in zmanjševanje obveznosti iz naslova izdanih garancij. RGS Pomurje se zapira postopoma z vračili preostalih sredstev, namensko vezanih za čas trajanja posojil pri bankah.

Več podrobnosti bo objavljenih v javnem razpisu za dodelitev garancij RGS v Pomurski regiji, ki bo objavljen v septembru 2017.

Za izpolnitev pogojev za začetek izvajanja RGS je nadzorni svet izvajalca RGS, družbe Razvojna agencija Sinergija d.o.o., dne 30.8.2017 prevzel in potrdil določene interne akte Sklada in sprejel potrebne interne akte družbe.

Čistopisi sprejetih aktov za začetek izvajanja RGS Pomurje so objavljeni v nadaljevanju.

 

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2021