Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Projekt

Trajnostni transport
Projekt celostna prometna strategija Občina Gornja Radgona

Datum objave:
18.05.2016
Datum zaključka:
31.05.2017
Izdajatelj:
Ministrstvo za infrastrukturo RS
Status:
Zaključen
Kontaktna oseba:
Katja Karba,   katja@ra-sinergija.si ,  02 538 13 56
Razpisano sredstev:
43.900,00 EUR z DDV
Vsebina projekta:

Gornja Radgona na poti do večje kakovosti bivanja!

 

Občina Gornja Radgona je leta 2015 uspešno kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje operacij »Celostne prometne strategije« v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, prednostna os št. 4.; Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja, prednostna naložba št. 4.4. Spodbujanje nizkoogljičnih strategij za vse vrste območij, zlasti za urbana območja, vključno s spodbujanjem trajnostne multimodalne urbane mobilnosti in ustreznimi omilitvenimi prilagoditvenimi ukrepi, specifični cilj: razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje kakovosti zraka v mestih (v nadaljevanju: operativni program). P

Predmet javnega razpisa je bil izdelava Celostne prometne strategije za občino Gornja Radgona.

Ministrstvo za infrastrukturo bo prav tako razpisalo sredstva za izvedbo ukrepov, kot so: varni dostopi do postaj in postajališč javnega potniškega prometa, stojala in nadstrešnice za kolesa, sistem P+R, postajališča javnega potniškega prometa, pločniki, kolesarske steze, ukrepi trajnostne parkirne politike, omejevanje prometa v mestnih jedrih za osebni promet, zelena mestna logistika, sodobne tehnologije za upravljanje mobilnosti, izobraževalno ozaveščevalne dejavnosti o trajnostni mobilnosti.

Prometne povezave so ožilje skupnosti. Bolj je področje prometa dobro urejeno, bolj zdrava in uspešna je skupnost. Zaradi izjemnega pomena urejenosti področja prometa na vseh ravneh se je Občina Gornja Radgona odločila oblikovati dolgoročno strategijo ter z njo področje prometa urediti na način, ki bo omogočil dvig kakovosti življenja v občini, katera je bila uspešna na razpisu Ministrstva za infrastrukturo in v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 ter si tako zagotovila 85 % sofinanciranje za izdelavo Celostne prometne strategije.

Promet je tisto področje, s katerim lahko neka skupnost pomembno vpliva na številna druga področja, od katerih je odvisna kakovost življenja. Prav zato se je Občina Gornja Radgona odločila oblikovati celostno in premišljeno prometno strategijo, ki bo omogočila ugodne vplive na vsa področja, od katerih je odvisno naše zadovoljstvo.

Čeprav mesto uvrščamo med manjša mesta, ima vse težave velikih mest – omejitve sedanje prometne ureditve ter obseg in škodljivi vplivi prometa opazno slabšajo razvojne potenciale Gornje Radgone. S slabostmi se lahko sprijaznimo, lahko pa jih obrnemo v priložnosti ter si z drugačnim pristopom zagotovimo drugačno prihodnost. Ravno to je ključni namen nove prometne strategije za Občino Gornja Radgona.

Občina Gornja Radgona želi nadgraditi obstoječo prakso načrtovanja prometa, ki poleg motornega prometa vključuje oz. daje poudarek na povečanju peš prometa, kolesarjenja in uporabe javnega potniškega prometa.

Namen celovitosti je vključevanje novega pristopa načrtovanja prometa in sicer zajema vključevanje širokega kroga občanov, ki lahko z različnostjo pogledov pomagajo izbrati najbolj primerne rešitve. V tem smislu je izredno pomembno tudi vaše mnenje – mnenje vseh prebivalcev mesta in občine Gornja Radgona.
Temeljno vodilo pri pripravi strategije je vključevanje javnosti v vse faze priprave strategije, saj se pričakuje, da se mobilnost načrtuje po meri ljudi in ne motoriziranega prometa.

Ko danes govorimo o mobilnosti, pomeni, da smo ob pripravi celostne prometne strategije v občini Gornja Radgona sledili vsem potrebnim sodobnim smernicam prostorskega in prometnega načrtovanja. Prostorsko in prometno načrtovanje bo aktivno vplivalo na prihodnje oblikovanje potovalnih navad v naši občini. V načrtovanju in urejanju prometa bodo v prihodnje imeli prednost otroci, mladostniki, mame z dojenčki, osebe z omejeno mobilnostjo, starejši, vsi pešci in kolesarji. Brez avtomobilov tudi v prihodnosti ne bo šlo, vendar stremimo k temu, da bo njihova uporaba smotrnejša in prijaznejša do prebivalcev in do okolja.

Z novim pristopom k načrtovanju prometa v Evropski uniji je tudi Slovenija povzela novo in uspešno celostno prometno načrtovalsko prakso, usmerjeno v spodbujanje hoje, kolesarjenja, večje uporabe javnih prevozov in drugih alternativnih oblik potovanja.

Tako je načrtovanje trajnostne mobilnosti postalo prilagojeno slovenskemu prostoru, srednje velika in manjša mesta, kot je tudi mesto Gornja Radgona, pridobivajo priložnost za celovit pristop k načrtovanju razvoja mobilnosti. Takšno sodobno, celostno in učinkovito načrtovanje prometa, bo v prihodnje ustvarilo pogoje za trajnostni razvoj prometa v naši občini. V Sloveniji se je nekaj mest velikosti Gornje Radgone in večji že uspešno podalo na pot celostne in načrtne spremembe prihodnjega trajnostnega prometnega sistema. Pridružimo se jim tudi mi in bodimo med prvimi mesti, ki v svoji prometni urejenosti zajemamo vse oblike gibanja.


Projektna skupina, ki pripravlja dokument CPS GR:

  • ZEU d.o.o.
  • Center za zdravje in razvoj Murska Sobota
  • Razvojna agencija Sinergija d.o.o.
  • Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo, Prometnotehniški inštitut

« Nazaj

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2022