Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Kontaktne informacije

  Razvojna agencija Sinergija

  Kranjčeva 3

  SI-9226 Moravske Toplice

  Pisarna / Office:

  Martjanci 36

  SI-9221 Martjanci

  Tel.: +386 (0)2 538 13 50

  Fax: +386 (0)2 538 13 55

  E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Splošne razvojne naloge

V skladu z Zakonom o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja – ZSRR-2 splošne (in druge) razvojne naloge na regionalni ravni, ki se opravljajo v javnem interesu, opravlja RRA vpisana v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri MGRT.

Svet Pomurske razvojne regije in Razvojni svet Pomurske regije sta (po stečaju RRA Mura d.o.o.) v mesecu decembru 2015 za opravljanje splošnih razvojnih nalog (SRN) v Pomurski regiji v programskem obdobju 2014-2020 izbrala pogodbeno partnerstvo obstoječih pomurskih območnih razvojnih agencij /institucij za zagotavljanje izvajanja SRN v Pomurski regiji, v naslednji sestavi:

 • Razvojni center Murska Sobota, nosilna institucija z nazivom RRA;
 • Razvojna agencija Sinergija d.o.o., Moravske Toplice, sodelujoča institucija RRA;
 • PORA, razvojna agencija Gornja Radgona, sodelujoča institucija RRA
 • Prleška razvojna agencija g.i.z. Ljutomer, sodelujoča institucija RRA in
 • Organ skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, sodelujoča institucija RRA.

Navedene partnerske institucije so, po potrditvi na Svetu pomurske razvojne regije, sklenile Pogodbo o sodelovanju pri izvajanju SRN nalog na območju Pomurske regije za obdobje 2014 - 2020, v kateri so dogovorile izvajanje SRN v Pomurski regiji v obdobju 2014 - 2020 v skladu z ZSRR-2.

Pogodbeno partnerstvo je bilo vpisano v evidenco RRA z Odločbo MGRT št. 3030-11/2013/178 z dne 26.2.2016.

 • Zavod za turizem in razvoj Lendava - Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva je v začetku leta 2017 vstopil v pogodbeno partnerstvo za izvajanje SRN v regiji v programskem obdobju 2014 – 2020 namesto Organa skupne občinske uprave občin Lendava, Dobrovnik in Kobilje, in bil vpisan kot sodelujoča institucija v evidenco RRA pri MGRT z odločbo št. 3030-11/2013/218 dne 19. 5. 2017.

Partnerske institucije v tesnem medsebojnem sodelovanju in pod koordinacijo nosilne institucije koordinirajo naslednja področja na regionalni ravni:

 • RC M. Sobota področje gospodarstva in podjetništva,
 • Prleška RA področje turizma,
 • PORA G. Radgona področje človeških virov,
 • RA Sinergija področje kmetijstva in razvoja podeželja ter podjetništva na podeželju,
 • ZTR Lendava področje okolja, prostora in infrastrukture.

Razvojna agencija Sinergija deluje kot aktiven člen regijske mrežne strukture obstoječih območnih razvojni agencij za zagotavljanje izvajanja SRN v Pomurski regiji, in sicer kot sodelujoča razvojna institucija RRA za Pomurje, primarno zadolžena področje kmetijstva in razvoja podeželja.

Splošne razvojne naloge (SRN), ki se opravljajo v javnem interesu na regionalni ravni so:

 • priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa in regijskih projektov v regiji,
 • priprava dogovorov za razvoj regije,
 • izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru teh projektov,
 • sodelovanje in podpora pri delovanju razvojnega sveta regije, sveta regije, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev,
 • obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov,
 • prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja ter
 • pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem, kadar jih izvaja Javni sklad, namenjen spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in razvoja podeželja.

Na podlagi Pogodbe o sodelovanju pri izvajanju SRN, ki so jo sklenile imenovane razvojne institucije, posamezna občina Pomurske regije izda eni izmed teh institucij soglasje za opravljanja SRN v skladu z 18. členom ZSRR-2 za območje dotične občine, ter sklene z njo pogodbo o sofinanciranju SRN.

Razvojna agencija Sinergija ima od začetka leta 2016 pisna soglasja za opravljanje SRN vseh enajst občin območnega razvojnega partnerstva ORP Sinergija, to je občin Beltinci, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci in Tišina, od začetka leta 2017 pa še za občine Odranci, Črenšovci in Turnišče.

Partnerske institucije, skladno z 19. členom ZSRR-2 lahko opravljajo tudi druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu. Na podlagi medsebojno sklenjenega dodatnega Dogovora o sodelovanju pri izvajanju SRN na območju Pomurske regije za programsko obdobje 2014 – 2020 so se partnerske institucije dogovorile za opravljanje naslednjih drugih razvojnih nalog države v regiji, samostojno ali v sodelovanju z drugimi usposobljenimi institucijami v regiji:

 • RC M. Sobota: izvajanje Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010–2017 (ZRPPR1015);
 • RA Sinergija: izvajanje regijske garancijske sheme, ter izvajanje dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader /CLLD iz programov razvoja podeželja;
 • Prleška RA: izvajanje dejavnosti upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader /CLLD iz programov razvoja podeželja;
 • PORA G. Radgona: izvajanje regijske štipendijske sheme kadrovskih štipendij;

Vse institucije, skladno s področjem koordiniranja in skladno z 19. členom ZSRR-2 izvajajo promocijo regije in investicij v regiji ter druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekte po odločitvi pristojnega ministrstva.

Partnerske institucije lahko izvajajo tudi druge podobne regijske dejavnosti, sheme in projekte po odločitvi pristojnega ministrstva in ob predhodnem dogovoru z ostalimi partnerskimi institucijami ter pridobljenem soglasju Sveta regije;

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2021