Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3

SI-9226 Moravske Toplice

Pisarna / Office:

Martjanci 36

SI-9221 Martjanci

Tel.: +386 (0)2 538 13 50

Fax: +386 (0)2 538 13 55

E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Kontaktne informacije

  Razvojna agencija Sinergija

  Kranjčeva 3

  SI-9226 Moravske Toplice

  Pisarna / Office:

  Martjanci 36

  SI-9221 Martjanci

  Tel.: +386 (0)2 538 13 50

  Fax: +386 (0)2 538 13 55

  E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

Reference

REFERENČNI PROJEKTI RAZVOJNE AGENCIJE SINERGIJA

Naša misija je promocija podjetništva in koordinacija ekonomskega in duhovnega razvoja podeželja. Našo ekipo sestavlja izkušeno, izobraženo in stalno osebje.
RA Sinergija je neprofitna in nevladna organizacija, oseba javnega prava (v skladu z Direktivo 2004/18/ES, člen 1) s pravnim statusom neprofitne d.o.o in je v lasti ustanoviteljic občin in zbornic.RA Sinergija je sodelovala oziroma še sodeluje v različnih nacionalnih in internacionalnih, medregionalnih kooperacijah in projektih, financiranih iz skladov, kot glavni partner ali kot partner.


Projekti povezani v večji meri s trajnostnim razvojem so:

 • Ustanovitev razvojne koalicije, ustanovitev in vodenje Lokalne razvojne agencije za podregije (lokalna razvojna koalicija 11 občin) v Pomurski regiji, 1996 lokalna iniciativa s podporo nacionalnih partnerjev, občine Moravske Toplice in ostalih občin Lokalne razvojne koalicije Sinergija;
 •  Vzpostavitev in vodenje Lokalnega razvojnega sklada Občine Beltinci in Razvojnega sklada občin Lokalne razvojne koalicije Sinergija, 1996;
 • Vzpostavitev in vodenje Lokalne razvojne fundacije Pomurja – Regionalno stičišče nevladnih organizacij v Pomurju, 2006;
 • Vzpostavitev in vodenje Lokalne akcijske skupine (LAS) Goričko – LEADER Program, EAGGF, 2009;
 • Vzpostavitev in vodenje Lokalne akcijske skupine (LAS) Pri dobrih ljudeh – LEADER Program, EAGGF, 2009;
 • Priprava Razvojnega programa – Strategija za občine Goričkega in občino Beltinci, 1998-2000, občinska iniciativa;
 • Priprava in izvedba regionalne in lokalne razvojne strategije ter akcijskih načrtov v Pomurski regiji;
 • Priprava Regionalne razvojne strategije na tromejnem področju regij Slovenije-Avstrije- Madžarske, 1998-1999, podprto s strani RS Ministrstva za ekonomijo in EU PHARE CBC programa;
 • Razvoj modela za prenos dobrih praks "Razvoj podjetništva in podjetniških idej na podeželju", 2002, podprto s strani PCMG /SBDC;
 • Investiranje v zdravje in razvoj Pomurske regije- glavna naloga izvajanje ključnih projektov v Pomurski regiji, 2002-2004, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije in RRA Mura;
 • Pilotne aktivnosti v okviru Posebnenega pripravljalnega strukturnega sklada (SL-9804) in PNDP – načrtovanje in izvedba projekta »Nova podjetja (infra) strukture v vlogi spodbujanja gospodarskega prestrukturiranja podeželskih območij v Pomurju", 2000-2001, ki ga podpira program EU Phare - Pilotni projekt za uporabo geotermalne energije v kmetijstvu / proizvodnje zelenjave;
 •  Razvoj kadrov in projektov IKT / e-vsebin vodenja projektov, svetovanje za lokalne oblasti in mala in srednja podjetja;
 • Vseživljenjsko izobraževalno središče za območje Prekmurja (Evropski socialni sklad 2005-2007 vodilni partner);
 • Vseživljenjski učni center za Pomursko regijo (Evropski socialni sklad 2008-2013, partner);
 • Razvoj in izvajanje številnih regionalnih, čezmejnih in mednarodnih projektov sodelovanja;
 • Mlinska zveza reke Mure , 2001-2002, podprto s strani Phare CBC Sklad za male projekte Slo-A.
 • Razumevanje naših sosedov, 1999-2001, podprto s strani Phare CBC Sklad za male projekte Slo-HU-A.
 • "E-podjetnik" (Phare CBC, vodilni partner v letih 2003-04;
 •  Usposabljanje za inforamtiko in MSP-je za pripravo in predstaviteb e-poslovne strategije);
 • "Teledelo" (Phare 2003, partnerska organizacija, uporaba potenciala za teledelo za višjo zaposljivost in ekonomski razvoj);
 • "Mladi, podjetništvo in napredne tehnologije" (Phare CBC 2002, 2003, vodilni partner);
 • "Računalniška pismenost za odrasle" (ESF 2005,2006, vodilni partner);
 • RA Sinergija je referenčni center za promocijo e-podjetništva med MSP-ji v Pomurju- od leta 2002, pooblaščen s strani Javne agencije za podjetništvo in tuje investicije Republike Slovenije - JAPTI (PCMG);
 • Ponudnik javno dostopne e-točke za lokalne prebivalce
 •  Izvedba projekta "e-Podjetnik / e-podjetništvo";
 • Priprava strateškega načrta za ustanovitev "Goričko & Ravensko pilotne e-regije" ;
 •  Priprava tečajev za e-učenje za MSP-je za pripravo e-poslovnih strategij za podjetnike; izobraževaje računalniške pismenosti za brezposelne osebe v Pomurju;
 •  Delavnica računalniške pismenosti za podeželsko prebivalstvo v okviru Vseživljenjskega centra za Pomursko regijo;
 •  Ponudnik vsebin e-učenja v okviru Vseživljenjskega centra za Pomursko regijo;
 •  Ponudnik eVEM Točke (e One-Stop-Shop Point) za koalicijo 11 občin ustanoviteljic;
 • Ponudnik E-voucher za koalicijo 11 občin ustanoviteljic;
 • Ustanovitev grozdov za MSP regije;
 • OVE in URE projektni razvoj in vodenje;
 • Podpora pri spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov in URE ukrepov na lokalni, regionalni in nacionalni pobudi in prizadevanje za kredite in finančne vire za zasebni sektor;
 •  Energetsko svetovanje za spodbujanje gospodinjstev, MSP-jev in drugih javnih in zasebnih ustanov ter razvoj energetskega knjigovodstva, pobuda Agencije 2003- danes;
 •  Refinery for biodiesel and reproduction of waste oil form local households, Spas, hotels and guest houses, 2004, private initiative;
 •  Rafinerije za biodizel in reprodukcijo odpadnega olja za lokalna gospodinjstva, zdravilišča, hotele in gostišča, 2004, zasebna pobuda;
 • Razvoj in izvajanje številnih regionalnih, čezmejnih in mednarodnih OVE & RUE projektov sodelovanja;

PROJEKTI EU: 

 • Partner pri projektu "SEAP Alps" - Podpora lokalnim oblastem pri izvajanju Akcijskega načrta za trajnostno energijo občine na območju Alp, programa Evropskega sklada za regionalni razvoj, ERDF , 2012-2015;
 • Partner pri projektu "GRISI PLUS" - Geomatics Rural Information Society Initiative PLUS – Enhancing Rural Areas for Newcomers and promoting Local Products by exploiting Geographic Information, programa INTERREG IVC, 2012-2014;
 • Partner pri projektu "CoMo" - Covenant of Mayors Capacity Building Model for Ukraine and Georgia: Model Solution for Eastern Partnership and Central Asian Countries", podprt s strani Evropske Unije, 2012-2014
 •  Partner pri projektu "ESSENCE" - Preproste e storitve za zasnovo in omogočanje MSP mrež v Srednji Evropi, podprt s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj ERDF, 2012-1014;
 •  Partner pri projektu "Bio doživetje" Spodbujanje trajnostnega razvoja podeželja z novo turistično ponudbo integralnega produkta, Operativnega programa SI-HU 2007-2013, podprt s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj, 2011- 2014
 • Vodilni partner pri projektu "T-JAM"- Pregled rabe geotermalne energije, ocena podzemnih teles termalne vode in priprava skupnega načrta upravljanja vodonosnikov v Mursko-Zalskem bazenu, Operativnega programa SI-HU 2007-2013,
 • Partner pri projektu "ISEMOA" - Dostopna in energetsko učinkovita mobilnost za vse!, programa IEE 2009 STEER, 2010-2013
 • Partner pri projetku "BIOGASIN"- Trajnostni razvoj trga bioplina v Srednji in Vzhodni Evropi, programa IEE 2009, 2010-2012
 • Partner pri projektu "EPOMM-PLUS" - Evropska platforma za mobilno učenje podeželske trajnosti, programa IEE 2008 STEER, 2010-2012 ;
 • Partner pri projektu "EVITA" - Izmenjava, pregled in prenos najboljših regionalnih ukrepov politike za podporo MSP-jem na IT in e-podjetniških poslovnih rešitvah, podprt s strani programa INTERREG IVC, 2008-2011;
 • Partner pri projektu "WiNNOVATE" - Mediteranske brezžične inovacije, podprto s programom MED MEDITERRAN, 2009-2011;
 • Partner pri projektu "PROBIO" - Promocija proizvodno- distribucijske verige biodizla, programa IEE, 2007-2009
 • Partner pri projektu "PRO.MOTION" - Pospeševanje energetske učinkovitosti različnih oblik transporta v mobilnosti in stanovanjskem sektorju ter uvajanje transportnih storitev kot substitutov za zmanjševanje števila opravljenih voženj, programa IEE, 2007-2010
 • Partner pri projektu "MODEL"- Upravljanje energetskih območij v lokalnih oblasteh, podprt s strani IEE programa, 2007-2010
 • Partner pri projektu "Rural-EGov" – Usposabljanje za spodbujanje malih in srednje velikih podjetij pri pospešeni uporabi e-upravnih storitev, programa Leonardo da Vinci , 2006-2008;
 • Partner pri projektu "BIOBUSINESS" – Podjetniške priložnosti v sektorju biomase za MSP-je, pri programu IEE, 2007-2009
 • Ustanovitev nove agencije za upravljanje z energijo v okrožju Loire (Francija), v regiji Warmland (Švedska), v Pomurski statistični regiji (Slovenija), v regiji Burgas in Občini Dobrich (Bolgarija), 2004-2007, ki ga podpira EU inteligentna energijo – Evropski program - nosilec projekta v Pomurski regiji;
 • Partner pri projektu "RESINBUIL" – Viri obnovljive energije v gradbeništvu- solarni, termalni, PV in biomasi – projekt spodbuja ekonomično uporabo malih gospodinjskih aparatov in v stavbah;
 • Energijska cesta- vzpostavitev internacionalne (Avstrija- Slovenija) specialne demonstracijske in izobraževalne ceste dobrih praks uporabe obnovljivih virov energije, 2001-2002, podprt s strani programa Interreg IIIA , Avstria-Slovenija – vodilni partner;

Razvojna agencija Sinergija

Kranjčeva 3, SI-9226 Moravske Toplice, Pisarne / Office: Martjanci 36, SI-9221 Martjanci, Tel.: +386 (0)2 538 13 50, Fax: +386 (0)2 538 13 55, E-pošta: sinergija@ra-sinergija.si

© Razvojna agencija Sinergija 2021